Predmet Fytocenológia a lesnícka typológia
nadväzuje na prípravné disciplíny Geológia,
Pedológia, Bioklimatológia a Lesnícka botanika.
Časť Fytocenológia sa zaoberá metódami
štúdia rastlinných spoločenstiev (analýza,
resp. syntéza fytocenóz), ich vývojom v čase
a rozšírením v závislosti od klimatických a
edafických faktorov prostredia.

Lesnícka typológia podáva ucelený prehľad o vegetačnej charakteristike, ekologických
podmienkach, produkcii a význame lesných spoločenstiev Slovenska a aplikácii týchto
poznatkov v lesnom hospodárstve. Náplňou cvičení je uvedenie študentov do problematiky
lesníckej typológie s dôrazom na ekologickú charakteristiku rastlinných taxónov, ich indikačnú
hodnotu a využitie pri zatrieďovaní lesných spoločenstiev do typologických jednotiek
(vegetačných stupňov, troficko-edafických radov, skupín lesných typov).
Powered by Etomite CMS.