RAD A/B - HEMIOLIGOTROFNÝ

Spoločenstvá tohto radu sa pôvodne zistili len vo vyšších polohách (5.a 6.vs), na minerálne menej bohatých, spravidla zrnitostne ľahších pôdach (v porovnaní s pôdami ostatných slt 5.a 6.vs). Prevažujú kambizeme dystrické, kyslé (pH 3.9-4.9), nenasýtené, vo vyšších polohách andozeme a podzoly kambizemné. Novšie (ZLATNÍK, 1976) boli diferencované pre všetky vs. Charakteristické je spoločné zastúpenie acidofilných a eutrofných druhov (pozri charakteristiku radu A a radu B). Na rozdiel od spoločenstiev radu B vo fytocenózach radu A/B dominujú nízke byliny, ako sú Oxalis 91 acetosella, Maianthemum bifolium, Galium rotundifolium, Phaegopteris dryopteris, Rubus hirtus; z trávovitých druhov Luzula luzuloides, Carex pilulifera, C. digitata. Vysoké byliny sa vyskytujú ojedinele. Typická je gradácia podhorských druhov (od 5. vs) a v 6.vs spoločný výskyt subalpínskych acidofilných a eutrofných druhov.

Powered by Etomite CMS.